فیلم

تجدید بنای سالن تشریح دانشگاه اصفهان

سلامتی حق مردم است

خانم دکتر آذر اندامی، یکی از زنان اثرگذار تاریخ کرۀ زمین

مستند خانه سیاه است

جوان ترین مادر تاریخ پزشکی جهان

گزارش موزه تاریخ علوم پزشکی

تاریخی‌ترین ابزار پزشکی

تاریخچه پزشکی در ایران

تاریخ پزشکی در ایران باستان

تاریخ پزشکی