تدوین معیارهای اجرای مطالعه آزمایشی برای برنامه‌های سلامت در معاونت سلامت

تدوین معیارهای اجرای مطالعه آزمایشی برای برنامه‌های سلامت در معاونت سلامت