وقف‌نامۀ انستیتو پاستور ایران

وقف‌نامۀ انستیتو پاستور ایران در تهران از سوی شاهزاده شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما.
تاریخ سند: 1303/02/10ش

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.