کمیسیون پزشکی در ایران قدیم

پزشکان در بیمارستان کنار تخت بیمار با هم مشورت می‌کنند؛ نمونه کامل یک کمیسیون پزشکی در ایران قدیم. استاد پیر و ریش سفید است. بقیه هم در حال کارآموزی یا مشورت درباره بیمار هستند.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.