پایگاه اکنلو در سال 1341

از چپ حبیب جعفری(راننده)، ارتشی، دکتر محمود بهمینار، سلمان مصباح، دکتر مارسل بالتازار در ضلع جنوبی پایگاه اکنلودر سال 1341

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.