نصب تراریوم،1347

نصب تراریوم، نشسته از راست: موسی حکیمی، محمد حنیفی، حسین آقا( کارگر محلی)، طاهر میرزا(کارگر محلی)، نقد علی(کارگر محلی)، حشمت زارعی(کارگر محلی)، وهاب حضرتی، اکنلو، 1347

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.