داروسازی ایرانیان قدیم در گندیشاپور

داروسازی ایرانیان قدیم در گندیشاپور. گروهی از پزشکان ایرانی و هندی و سریانی و یونانی به آموزش پزشکی سرگرم بودند و این آموزش نخست به زبان یونانی و سپس پهلوی بود، ولی زبان پزشکان گندیشاپور پارسی بود. نشانه های زبان پارسی در بخشهای داروسازی بسیار روشن و نمودار است.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.