بیمار با آدناپاتی بناگوشی ناشی از طاعون خیارکی

بیمار با آدناپاتی بناگوشی ناشی از طاعون خیارکی، کردستان، 1330

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.