بیماران و کادر پرستاری یک درمانگاه صحرایی

سمت راست: بيماران روستايی بختياری در يک درمانگاه صحرايی نفت/ سمت چپ: كادر پرستاری و دستيار جراح كه هندی است.
(سال 1911 ميلادی/ 1289 خورشيدی)

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.