استاد داروساز وشاگردش

استاد داروساز روی کرسی استادی نشسته و یک گیاه دارویی را به شاگردش که روی تشکچه نشسته نشان می‌دهد.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.