اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش

اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش در دوره رضاشاه پهلوی را نشان می​دهد.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.